روز شانزدهم ژوئن در آفریقا روز کودک است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف در این روز از خانواده ها، جوامع و دولت ها ی کشورهای آفریقایی خواست تا از کودکان معلول در برابر تبعیض، خشونت و کم توجهی محافظت کنند. یونیسف همچنین بر لزوم فراهم شدن دسترسی این کودکان به همه خدمات مورد نیاز برای رشد سالم و شکوفایی استعدادهای آنان تاکید کرد. رزانجلا برمن بیلر، رئیس بخش کودکان معلول یونیسف می گوید: "کودکان معلول همچنان بیش از همه…
ادامه مطلب