بایگانی برچسب کودکان معلول

لغو یک ممنوعیت برای تحصیل دانش‌آموزان معلول

در دستورالعمل ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ به موضوع ممنوعیت دانش‌آموزان معلول در مدارس عادی اشاره شده است که در این رابطه سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی توضیح داد. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در دستورالعمل ثبت‌نام دانش‌آموزان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ آمده است: تمام کودکان ورودی پایه اول دبستان مطابق دستورالعمل صادره از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ملزم به شرکت در برنامه سنجش بدو ورود به دبستان هستند و تمام مدیران مدارس ابتدایی موظفند اطلاعات دانش‌آموزان…
ادامه مطلب
کودکان با نیازهای ویژه

نگاهی به آمارهای جمعیتی معلولان در ایران (۲)

 رایحه مظفریان// ماده هشت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران به مبحث آموزش پرداخته است: «معلولین ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر از آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن در واحدهای آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش؛ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨاوري؛ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﺘﺮﮐا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت…
ادامه مطلب
کودکان با نیازهای ویژه

نازنینِ معلول، معلولان نازنین/نگاهی به آمارهای جمعیتی معلولان در ایران (۱)

رایحه مظفریان// نازنین ابوالوردی به‌تازگی دیپلم خود را با معدل 56/19 از دبیرستان ناشنوایان شهید کاشف ناحیه دو آموزش‌وپرورش شهرستان شیراز در رشته مدیریت خانواده دریافت کرده و اکنون در اندیشه ورود به دانشگاه است. نازنین، مانند دیگر کودکان ناشنوا، از چهارونیم سالگی وارد دوره دوساله پیش‌دبستانی شد و، مانند دیگر همکلاسی‌هایش، در شش سالگی دوره دوساله کلاس اول ابتدایی ناشنوایان را گذراند، اما به‌دلیل نابینایی، جزو موارد خاص محسوب می‌شد و از دوم ابتدایی دیگر هم‌کلاسی نداشت و آموزشش…
ادامه مطلب