بایگانی برچسب کودکان با نیازهای ویژه

کودکان با نیازهای ویژه

لگو از نخستین عروسک نشسته بر ویلچر رونمایی کرد

ترجمه: الفبا// از اولین شخصیت لگو که بر روی ویلچیر نشسته است، در نمایشگاه‌ اسباب‌بازی در نورمبرگ و لندن رونمایی شد. این شخصیت یک کلاه عرقچین بر سر دارد و یک سگ همیار نیز در کنارش است و هر دو در کنار شخصیت‌های متفاوتی از جمله کنار یک بستنی‌فروش، چند نفر که به پیک‌نیک آمده‌اند، دوچرخه‌سوار و غیر دیده می‌شوند. لگو که اخیرا متهم به نداشتن تنوع در اسباب‌بازی‌هایش شده بود این قدم بزرگ را برای پاسخ به این اتهام…
ادامه مطلب
کودکان با نیازهای ویژه

نگاهی به آمارهای جمعیتی معلولان در ایران (۲)

 رایحه مظفریان// ماده هشت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران به مبحث آموزش پرداخته است: «معلولین ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر از آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن در واحدهای آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش؛ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨاوري؛ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﺒﺼﺮه: آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﺘﺮﮐا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت…
ادامه مطلب
کودکان با نیازهای ویژه

نازنینِ معلول، معلولان نازنین/نگاهی به آمارهای جمعیتی معلولان در ایران (۱)

رایحه مظفریان// نازنین ابوالوردی به‌تازگی دیپلم خود را با معدل 56/19 از دبیرستان ناشنوایان شهید کاشف ناحیه دو آموزش‌وپرورش شهرستان شیراز در رشته مدیریت خانواده دریافت کرده و اکنون در اندیشه ورود به دانشگاه است. نازنین، مانند دیگر کودکان ناشنوا، از چهارونیم سالگی وارد دوره دوساله پیش‌دبستانی شد و، مانند دیگر همکلاسی‌هایش، در شش سالگی دوره دوساله کلاس اول ابتدایی ناشنوایان را گذراند، اما به‌دلیل نابینایی، جزو موارد خاص محسوب می‌شد و از دوم ابتدایی دیگر هم‌کلاسی نداشت و آموزشش…
ادامه مطلب
دیگر رسانه‌ها

تحصیل دانش‌آموزان استثنایی در کنار دانش‌آموزان عادی

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: توانمندسازی دانش‎آموزان و آموزش مهارت‎های زندگی مهم‎ترین هدف آموزش ابتدایی است و به ازای حضور هر دانش‎آموز با نگاه ویژه در مدارس عادی، 3 نفر از تعداد کلاس کم می‎شود. به گزارش ایلنا، محمد دیمه‎ور به ارائه برنامه‌های انجام شده ایران در خصوص آموزش فراگیر مقطع دبستان پرداخت و تصریح کرد: از سال 2000 که برنامه جهانی آموزش برای همه تصویب شد، پوشش تحصیلی برای تمام کودکان به خصوص دختران، کودکان در…
ادامه مطلب