عبدالرحیم جعفری پس از ۶۶ سال فعالیت در حوزه نشر جمعه ١٠ مهر در سن ٩۶سالگی در بیمارستان ایرانمهر از دنیا رفت. جعفری یکی از نخستین ناشرانی بود که انتشار کتاب‎های کودکان را به شکل حرفه‎ای آغاز کرد. او که در سال ۱۳۲۸ انتشارات امیرکبیر را در اتاقی در خیابان ناصرخسرو بنیاد نهاده بود، از سال ١٣۴٠ نشر کتاب برای کودکان را به طور گسترده آغاز کرد. اگر چه انتشارات امیرکبیر ناشر ویژه کتاب کودک نبود اما تاثیری که بر…
ادامه مطلب