کودکی که در صف عبور از مرز فلسطین و مصر در گذرگاه مرزی رفح ایستاده است. ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵

(Visited 49 times, 1 visits today)