کودکانی که آسیب‌های وارده به ساختمان‌ها را در استان ادلب سوریه بررسی می کنند. ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵

کودکانی که آسیب‌های وارده به ساختمان‌ها را در استان ادلب سوریه بررسی می کنند. ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵

(Visited 28 times, 1 visits today)