کودکانی که آسیب‌های وارده به ساختمان‌ها را در استان ادلب سوریه بررسی می کنند. ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵

کودکانی که آسیب‌های وارده به ساختمان‌ها را در استان ادلب سوریه بررسی می کنند. ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵

(Visited 32 times, 1 visits today)