بیست و پنجم فرودین ماه، روز بزرگداشت عطار نیشابوری است. تولد او رابه سال 540 هجری در قريه كدكن نيشابور می‎دانند. سفر پرندگان، اثر جاودانه عطار    منطق‌الطير شاهکار بی بدیل عطار است، در اين مثنوی او داستان سفر گروهی از مرغان برای يافتن سيمرغ را روایت می‎کند. در هر مرحله از سفر یک گروه از مرغان باز می‎مانند. سرانجام پس از طی هفت مرحله تنها «سي مرغ» از گروه انبوه مرغان باقی ماندند و چون به خود نگاه کردند فهمیدند…
ادامه مطلب