پسر نوجوان سیگارفروش در میدان آزادی تهران، بهمن ۱۳۵۷

(Visited 45 times, 1 visits today)