پسر نوجوان سیگارفروش در میدان آزادی تهران، بهمن ۱۳۵۷

(Visited 42 times, 1 visits today)