این کودکستان توسط خانم “برسابه هووسپیان” از ارامنه ایرانی در دهه ۳۰ خورشیدی در خیابان “معتمد الدوله” با مجوز وزارت فرهنگ تاسیس شده است.

(Visited 50 times, 1 visits today)