مدرسه نصریه اردبیل (اولین مدرسه نوین در شهر اردبیل) که توسط سردار تنکابنی در سال ۱۲۸۴ تاسیس شد. امروز به موزه مدرسه تبدیل شده است.

(Visited 59 times, 1 visits today)