کودکان بومیان امریکا را به زور از خانواده جدا می‎کردند و به مدارس شبانه‎روزی می‎سپردند./ اوایل قرن ۲۰ امریکا

کودکان بومیان امریکا را به زور از خانواده جدا می‎کردند و به مدارس شبانه‎روزی می‎سپردند./ اوایل قرن ۲۰ امریکا

(Visited 51 times, 1 visits today)