این قفس کودکان در پنجره آپارتمان‎ها طراحی می‎شد تا کودکان به قدر کفایت هوای تازه و آفتاب بگیرند. امریکا/ ۱۹۳۹

این قفس کودکان در پنجره آپارتمان‎ها طراحی می‎شد تا کودکان به‎قدر کفایت هوای تازه و افتاب بگیرند./ امریکا ۱۹۳۹

(Visited 53 times, 1 visits today)