جنگ جهانی دوم است و دخترهای کوچک باید مجهز به ماسک ضد گاز شیمیایی به مدرسه بروند./۱۹۴۰

جنگ جهانی دوم است و دخترهای کوچک باید مجهز به ماسک ضد گاز شیمیایی به مدرسه بروند/ ۱۹۴۰

(Visited 53 times, 1 visits today)