col

مقامات آمریکایی از گسترش یافتن پدیده ای نگران کننده و بی سابقه در این کشور خبر داده اند. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس۲۴، شمار فزاینده ای از جوانان به ویژه خردسالان خود را طرفداران جیمز هولمز عامل کشتار در سینمایی در کلرادو معرفی کرده اند.

این طرفداران در سایت های اجتماعی به گفت و گو با یکدیگر می پردازند. برخی از آنان حتی لباسی مشابه با لباس این قاتل در زمان وقوع جنایتش به تن می کنند و برخی دیگر موهای خود را به رنگ موی این قاتل در زمان دستگیری اش (قرمز) در می آورند.

این پدیده موجب نگرانی بسیاری از جامعه شناسان شده است. یکی از کارشناسان عقیده دارد که این کودکان و نوجوانان واقعا به کار خود واقف نیستند، برخی ها نیز تفاوت واقعیت و فیلم را نفهمیده اند اما برخی از آنان افراد واقعا بیماران خطرناک روانی اند. برخی از کارشناسان نیز می گویند این نوجوانان شاید به دنبال شهرت باشند که می خواهند خود را با چنین افکار تهوع آوری در راس عناوین خبری قرار دهند.

(Visited 54 times, 1 visits today)