موزه در حال احداث مخصوص کودکان در نیویورک با بردن جایزه ٣۵٠ هزار دلارى “آرت پلیس” موفقیت عظیمى در راه کمک به طراحى و ساخت نمایشگاه هاى خود به‎دست آورد.

به لطف این جایزه توجه سراسر آمریکا به موزه در حال احداث هنر و داستان سرایى کودکان با نام موزه شوگر هیل جلب خواهد شد و با افزایش توان مالى آن مى‎تواند خیرین بزرگى را جذب نماید.

موسسین موزه قصد دارند این سرمایه را صرف شناساندن جادوى خلق آثار هنرى به کودکان ٣ تا ٨ سال نموده و آثار برجسته هنرمندان مشهور را الهام بخش این کودکان نمایند تا ویترینى براى نمایش عظمت و شکوه محله هارلم بوجود آورند. ایده اولیه پروژه ساخت این موزه به “انجمن مسکن برادوى” تعلق دارد، انجمن غیرانتفاعى توسعه دهنده خانه‎هاى ارزان قیمت که طى ٢٠ سال گذشته شش منطقه مسکونى براى خانواده‎هاى کم درآمد ساخته است.

“الن باکستر” موسس “مسکن برادوى” مى‎گوید: “موزه پلى خواهد بود بین جامعه لاتین ساکن شمال خیابان ١۵۵ و جامعه آفریقایى-آمریکایى جنوب این خیابان. مردم به واسطه کودکانشان به هم مى‎پیوندند و هنر خلق مى‎شود.”

دو ساختمان این انجمن با گالرى مزین شد و و به‎دلیل محبوبیت آن، انجمن تصمیم به گنجاندن طرح بلندپروازانه موزه کودکان در هفتمین پروژه خود گرفت. موزه که مى‎باید تا نیمه سال ٢٠١۴ افتتاح شود یک گالرى ویژه نمایش آثار رنسانس هارلم به علاوه فضاهاى نمایشگاهى و کارگاه هاى نقاشى و عکاسى و استودیو براى هنرمندان را شامل خواهد شد.

همچنین فضاهایى جهت خواندن و اجراى قصه، کافه، کتابخانه و فروشگاه نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد. براى سال اول موزه تعداد ٢۵ هزار و ٧۵٠ نفر بازدیدکننده، ١۵ نفر پرسنل و ١.٧ میلیون دلار بودجه عملیاتى در نظر گرفته و هزینه ورودیه را نیز ٧ دلار براى هر نفر پیش بینى نموده است. ایده این موزه ابهام زدایى از نهادهاى فرهنگى و تبدیل آنها به فضایى گرم و صمیمى جهت بازدید خانواده هاى کم درآمد است که عموما به موزه نمى‎روند.

38

(Visited 66 times, 1 visits today)