toys_2079235b

بر اساس تحقیقات جدید، تقریبا یک سوم اسباببازیهای چینی حاوی فلزات سنگین هستند و از هر ۱۰ اسباببازی یکی از آنها دارای سرب بیشاز اندازه است.

مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در آمریکا هشدار داد، هیچ یک از اسباببازیهای چینی از لحاظ سطح فلزات سنگین و سرب آستانه امنی ندارند، لذا احتیاط اقتضا میکند که تا حد امکان اسباببارزیهای چینی در دسترس کودکان قرار نگیرند.

طیف گستردهای از اسبابازیها و لوازم کودکان که توسط کشور چین ساخته میشوند و برخی از آنها دارای مارکهای معتبر هستند، حاوی سطوح غیر استاندارد سرب، آرسنیک، کادیوم، جیوه، آنتیمون و کروم هستنداین شش فلز سنگین نامبرده شده صدمات جدی به سیستم عصبی و ایمنی بدن کودکان وارد میآورند.

محققان مرکز «صلح سبز» در کمپینی با عنوان مبارزه با آلایندههای شیمیایی، ۵۰۰ اسباببازی و محصولات کودکان را از پنج شهر چین از جمله، پکن، هنگکنگ و شانگهای خریداری کردندآنها به وسیله اسکنر اشعه ایکس دریافتند که ۱۶۳ عدد(بیش از ۳۲ درصداین اسباببازیها، آلوده بودند.

«آدا کونگ چکسان» یک مبارز «صلح سبز» در یک کنفرانس خبری در هنگ کنگ اعلام کرد: «سم ناشی از این اسباببازیها علاوه بر انتقال از راه تماس با دهان، از راه هوایی که  این کودکان تنفس میکنند نیز به بدنشان وارد میشود

منبع: www.telegraph.co.uk

(Visited 67 times, 1 visits today)