robot

دیدن کودکان مبتلا به بیماری‌های سخت در بیمارستان بسیار دردناک است، اما هنگامی که رقص و آواز یک ربات آواز خوان در مقابل شما اخم این کودکان را از هم باز می‌کند شعفی وصف نشدنی در دلتان جاری می‌شود. این روبات آواز خوان کوچک از طریق انجام تمرینات تا‌چی، به عنوان یک هنر رزمی چینی می‌خواهد کودکان بیمار را در بیمارستان‌های چین شاد کند . مسول بخش اطفال بیمارستان شیلو در شاندونگ می‌گوید، کودکان بیمار در این بخش همواره یا گریه می‌کنند و یا آرام به جایی خیره می‌شوند. تن نحیف آنها تحمل درد بسیار را ندارد بنابر این شاید در تمام مدت بستری در بیمارستان حتی یک بار هم لبخند نزنند. اما از زمانی که این روبات به صورت مستمر هفته‌ای یک بار به این بیمارستان می‌آید، کودکان برای دیدنش لحظه شماری می‌کنند و با دیدن حرکات او از ته دلشان می‌خندند.

منبع : http://micgadget.com

(Visited 46 times, 1 visits today)